REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “GIVEAWAY STAȚIE DE ÎNCĂRCARE 7KW

Perioada Concursului: 22.03.2024 – 10.05.2024

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul Concursului (denumit în continuare “Concurs”) este GENTLE ELECTRIC SOLAR S.R.L , cu sediul in Craiova, Municipiul Craiova, Str. Locomotivei, nr. 1, Judetul Dolj, ROMANIA inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J16/2811/2022, avand codul unic de inregistrare RO 46990216 si cont bancar (cod IBAN) RON: RO91BTRLRONCRT0CI9408101 , Deschis la Banca Transilvania Sucursala Craiova, reprezentata de Andreea Pasoi Sirbu, in calitate de Administrator, numita in continuare „Organizator”.

1.2 Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”) este finală și obligatorie pentru toti participanții.

1.3 Prezentul Regulament sau eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile, în vederea consultării de către participanți pe websiteul https://gentleelectric.ro/regulamemt-concurs/ dar si in format fizic printr-o solicitare datata si semnata trimisa la adresa Str. Aviatorilor nr. 48, Parc Industrial Craiova, Dolj, România.

 1.4 Concursul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră.

1.5 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe pagina de facebook https://www.facebook.com/gentleelectric/

Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice cu varsta de 16 ani impliniti pana la data inceperii Concursului si cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

2.1  Persoanele cu vârsta sub 16 ani pot participa la concurs doar cu consimțământul reprezentantului lor legal (de exemplu, părinții).

2.3 AEM poate verifica în orice moment și dacă constată că un astfel de concurent nu a primit un consimțământ de către reprezentantul legal, are dreptul de a exclude concurentul din concurs fără compensație. AEM are dreptul, în orice moment, să solicite consimțământul scris al reprezentantului legal, iar concurentul este obligat să transmită către AEM acest consimțământ scris al reprezentantului legal. În cazul în care concurentul nu depune acordul scris al reprezentantului legal în termen de 4 zile de la data trimiterii cererii AEM (sau a persoanei autorizate), acesta va fi exclus din concurs.

2.4 La acest concurs nu au dreptul să participe angajații societăților GENTLE ELECTRIC SOLAR S.R.L, sau ai societăților participante la realizarea și derularea Concursului incluzând angajaţii precum și rudele de gradul I și afinii acestora.

2.5 Participarea la acest Concurs implică participarea voluntara, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Concurs.

2.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest Concurs si descalificarea automata a persoanelor care încearcă să fraudeze.

Art. 3. LOCUL ȘI DURATA CONCURSULUI

3.1. Concursul va începe în data de 22.04.2024, ora 17:00, ora României și se va încheia în data de 10.05.2024, ora 10:00, ora României.

3.2 Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de facebook Gentle Electric- în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Pentru a se inscrie în cadrul Concursului, participanții trebuie să

–  Sa eticheteaze 2 prieteni.
–  Sa dea like & share la postarea cu concursul.
–  Sa dea follow pe Instagram -> https://www.instagram.com/gentleelectric/
– Sa dea like la pagina de Facebook -> https://www.facebook.com/gentleelectric
– Sa dea follow contului de TikTok -> https://www.tiktok.com/@gentleelectric

– in cadrul tragerii la sorti se vor desemna 1 (un) castigator si 1 rezerva (valabila in cazul in care castigatorul extras nu se poate contacta sau nu isi revendica premiul)

4.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în Concurs; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunţe această decizie.

4.5. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau au facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

4.6. Lista participantilor ce au fost validati ca fiind castigatori va fi publicata pe pagina de facebook a Organizatorului in maximum 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data finalizarii Concursului.

Art. 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor se va efectua ulterior finalizarii fiecarei Activari, in data de 10.05.2024.

5.2 În cadrul tragerii la sorti vor fi luate în calcul toate inscrierile valide efectuate in perioada de Concurs.

5.4 Castigatorii premiilor ce vor fi acordate in prezentul Concurs vor fi desemnati prin intermediul unei trageri folosind platfotma app-sorteos.com ce va avea loc in prezenta unor reprezentanti ai Agentiilor implicate in organizarea si desfasurarea Concursului, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data finalizarii concursului.

Art. 6. CONDIŢII DE VALIDARE CȂSTIGATORI

6.1 Participanţii la Concurs trebuie să îndeplinească și să respecte condiţiile stipulate în prezentul Regulament.

6.2 Pentru ca un participant să fie validat ca fiind câştigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii :

–  Sa eticheteaze 2 prieteni.

–  Sa dea like & share la postarea cu concursul.

–  Sa dea follow pe Instagram -> https://www.instagram.com/gentleelectric/

–  Sa dea like la pagina de Facebook -> https://www.facebook.com/gentleelectric

– Sa dea follow contului de TikTok -> https://www.tiktok.com/@gentleelectric

– castigatorii vor fi anuntati de castig pe pagina de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/gentleelectric/, printr-o postare dedicata.

– castigatorii vor fi apelati de catre un reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data furnizarii numarului de telefon. In cazul in care un participant extras ca fiind potential castigator nu va furniza un numar de telefon valid pe care sa poata fi apelat in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii mesajului privat, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve in ordinea extragerii lor. Fiecare potential castigator va fi apelat de maximum 3 (trei) ori, in intervale orare diferite.

6.3 În cazul în care câştigătorul nu respectă condiţile de la Art. 6.2 sau refuză cu rea-credinţă şi nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a il invalida.

6.4 Se va apela la rezerve în ordinea extragerii acestora în cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorului, aceştia nu pot lua legătura cu Participantul extras câştigător în termenele stabilite în prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectării a cel puţin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Concursului. Pentru rezerve se va aplica acelaşi principiu de validare pentru a fi desemnati câştigători.

Art. 7. PREMIILE

7.1 Premiul  acordat in cadrul Concursului este reprezentat de:

 – Statie de incarcare masini electrice – 32A, 7KW, in valoare de 3549lei.

Acestea se va acorda în maximum 30 (treizeci) de zile de la data de validare a tuturor castigatorilor.

Premiul va fi trimis castigatorilor prin intermediul unui curier privat, la adresa de corespondenta oferita telefonic de castigator si va fi insotite de un proces verbal de predare-primire premiu in doua exemplare. Procesul verbal de predare-primire va trebui semnat si completat de castigator, un exemplar va ramane in posesia acestuia, iar un exemplar va fi returnat Organizatorului.

7.2 Câştigătorii acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a câştigului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor câştigului.

7.3 În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de validare stipulate în Art. 6, premiile nu vor fi acordate. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii participanţilor cărora li s-a alocat vreun premiu şi nu îndeplinesc condiţiile de validare stipulate la Art. 6.

7.4 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după acordarea premiilor către câştigători, cu excepţia celor de natură legală – impozite pe valoarea premiilor.

7.5 Premiile acordate în cadrul acestui Concurs trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar premiul nerevendicat/invalidat sau din cauza nerespectării termenilor şi condiţiilor din prezentul Regulament, nu mai este datorat de către Organizator.

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1 Datele personale ale participanților la Concurs sunt prelucrate în conformitate cu informațiile prezentate în Anexa 1 a acestui Regulament.

Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

Art. 9. RESPONSABILITATE

9.1 Organizatorul şi partenerii acestuia sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

9.2 Organizatorul şi părţile implicate în acest Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru datele nelivrate datorită defecţiunilor sau supraîncărcării reţelelor operatorilor de Internet sau că urmare a funcţionarii deficitare ori nefuncţionarii aplicaţiilor utilizate de participanţi (soft şi/sau hard-ware).

• Situaţiile în care anumiţi participanţi sunt în incapacitate de a accesa parţial sau integral aplicatia dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urmă acţiunilor utilizatorilor, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicaţiei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/ sau a echipamentelor de calcul şi/ sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potenţial asupra echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/ sau datelor stocate ale participanţilor sau ale unor terţi, în urmă accesării aplicaţiei.

• Pierderea de către participant a datelor de logare ale participantului sau alte defecţiuni;

• Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele Concursului).

• Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser Internet (Internet Explorer versiunea minimă 9, Mozilla Firefox, versiunea minimă 47, Opera 35, Google Chrome 50.0.2661), Sistem de operare minim Windows 2000. Pentru mobil se recomandă varianta Android minimum 5, iar pentru IOS pentru a funcţiona în condiţii optime, se recomandă folosirea sistemului de operare de la 8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone 4S.

• Pentru cazurile în care numărul de telefon mobil nu a fost corect comunicate către Organizator, participantul nu şi-a numarul de telefon şi pentru orice alte situaţii independente de Organizator.

9.3 Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa câştigătorilor, precum şi a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

9.4 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicaţiei. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon mobil).

9.5 Organizatorul şi părţile implicate în acest Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru participanţi care nu se înscriu în perioada de desfăşurare a Concursului sau care nu completează toate campuriile obligatorii.

9.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Concurs. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

9.7 Eventualele contestaţii privind desemnarea câștigătorilor Concursului pot fi transmise Organizatorului în decurs de 10 de zile de la data desemnarii castigatorilor. Orice contestaţii primite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Art. 10. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

11.2 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

11.3 În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 12. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

12.1 Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră. Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 13. CONTESTAȚII

13.1 Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Concursului prin email la adresa marketing@gentleelectric.ro sau prin poștă la Str. Aviatorilor nr. 48, Parc Industrial Craiova, Dolj, România. Contestațiile se pot depune până la data de 12 mai 2024, inclusiv. Dupa această dată, nicio contestație nu va mai fi soluționată de către Organizator.